Rodzina

Renata Wiaderna-Kuśnierz – dr nauk prawnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 2005-2009 doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego. W latach 2009-2010 zatrudniona w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach. W 2010 r. pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marka Kuryłowicza obroniła pracę doktorską pt. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939). Od roku akademickiego 2010/2011 adiunkt na Akademii Pomorskiej w Słupsku, obecnie od 2015 r. w Katedrze Administracji i Socjologii. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół prawa rzymskiego, historii prawa XIX i XX wieku, w szczególności lwowskiej szkoły romanistów, oraz prawa cywilnego i biografistyki prawniczej.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Prawo cywilne (wykład i ćwiczenia)
 • Ochrona własności intelektualnej (wykład)
 • Podstawy prawoznawstwa (wykład i ćwiczenia)
 • Prawo konstytucyjne (wykład)
 • Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)
 • Nauka administracji  z elementami teorii organizacji i zarządzania (wykład)
 • Logika dla prawników (wykład i ćwiczenia)

Monografie:

Artykuły naukowe:

 • Wojtunik Adam Jan Kazimierz (1915-1975) [biogram], w: Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t. III,  Warszawa 2018, Naczelna Rada Adwokacka, Redakcja „Palestry”, s. 604-605.
 • Leon hr. Piniński (1857-1938) – prawnik, polityk, historyk sztuki, znawca literatury i kompozytor. Zarys biografii, w: Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki -Działalność naukowa – Osiągnięcia, red. Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy, Kraków 2016, s. 183-209.
 • Marceli Chlamtacz (1865–1947) – profesor prawa rzymskiego i samorządowiec. Zarys biografii w 150-lecie urodzin, w: STEFAN EHRENKREUTZ i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red. P. Dąbrowski, D. Szpoper, Gdańsk-Olsztyn 2016, s. 167-187.
 • Zagraniczne studia i stypendia naukowe romanistów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Zeszyty Prawnicze” 15.4, [Warszawa], s. 189-213.
 • Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe PWSW” 1/2014, [Przemyśl], s. 117-139.
 • Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947), w: Polska myśl prawnicza w XIX i XX w. , w: Polish legal science in XIX and XX century, red. Piotr Majer, Martyna Seroka, Krzysztof Wojciechowski, Olsztyn 2012, s. 229-244.
 • Adam Wojtunik (1915-1975) – niespełniona kariera romanisty, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, t. XVI, [Lublin], s. 189-205.
 • Szachowski Stanisław Krzysztof (1838-1906), „Polski Słownik Biograficzny” z. 190 (T. 46/3), Kraków 2010, s. 360-363 (współautorstwo z Adamem Redzikiem).
 • Wybory rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 roku w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój. Prawo. Idee, pod red. Jacka Przygockiego i Mariana Ptaka, Wrocław 2010, s. 727-736.
 • Prawo rzymskie i romaniści na łamach lwowskiego „Przeglądu Prawa i Administracji” (1876-1939), w: Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65 rocznicę urodzin i 40 lecie pracy naukowej, pod red. Krzysztofa Amielańczyka, Lublin 2009, s. 221-239.
 • Leon Piniński– profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim, w: Historia –mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wiek., red. P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 471-479.
 • Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku, „Studia Prawnoustrojowe” 2007, t. 7, [Olsztyn], s. 307-317.
 • Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті, w: Римське право і сучасність. Maтеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 19-20 травня 2006 p., Одеса 2006, s. 225-227.
 • Droga Wacława Osuchowskiego do profesury – w 100-lecie urodzin (1906-1988), „Studia Iuridica Lublinensia” 2006, t. VIII, [Lublin], s. 167-176.

Sprawozdania i komunikaty:

 •  Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin, 13-15 maja 2007 r., „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, t. X, [Lublin], s. 180-184.
 • XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. Kliczków 18-21 września 2008 r., „Palestra” 2008 nr 11-12, [Warszawa],  s. 270-272.
 • Obrony prac doktorskich, [współautor], materiał zebrali również: A. Falkowska, R. Kursa, A. Pikulska-Robaszkiewicz, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, 1/62, [Poznań], s. 528-529.

Staże naukowe krajowe:

 • Uniwersytet Jagielloński, IV-V 2007

Staże i wyjazdy naukowe zagraniczne:

Stypendia:

Konferencje, seminaria, wykłady otwarte:

 • Polnische Akademie der Wissenschaften (Wissentschaftliches Zentrum in Wien) – wykład otwarty z prezentacją pt. Profesor Leon Piniński (1857-1938) – człowiek renesansu i humanizmu. (Wiedeń 20 lipca 2017 r.)
 • II Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (Gdańsk 21 marca 2017 r.).
 • Ogólnopolskie Spotkanie Romanistów, (Organizatorzy: Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego UW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN, Warszawa 22 czerwca 2016 r.)
 • Ogólnopolskie Seminarium Dyskusyjne: Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia (Kraków 28 września 2015 r.) Referat: Profesor Leon Piniński (1857-1938) – lwowski prawnik, polityk, historyk sztuki, kompozytor.
 • Konferencja naukowa: Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70 rocznicę śmierci senatora RP i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza (Olsztyn 28-29 maja 2015 r.). Referat: Profesor Marceli Chlamtacz (1865-1947) – w 150 rocznicę śmierci.
 • VIII Lubelskie Sympozjum Naukowe Rzymskiego Prawa Karnego Prawo karne i polityka w państwie rzymskim ( Lublin 16-17 maja 2014 r.). Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Marka Kuryłowicza.
 • Międzynarodowa Konferencja: Kresowe dziedzictwo-narody, wyznania, kultura (Przemyśl 8 listopada 2012 r.). Referat: Życie i działalność profesora Marcelego Chlamtacza (1865-1947).
 • Central Slavic Conference Historia, polityka i kultura w Europie Wschodniej (Przemyśl 9-10 lipca 2012 r.). Referat: Lwowscy romaniści w Towarzystwie Naukowym we Lwowie w okresie międzywojennym.
 • Międzynarodowa Konferencja Ludzie z Kresów w dziejach kresów i Polski (Przemyśl 25-26 listopada 2011 r.). Referat: Stypendyści Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym.
 •  Międzynarodowa Konferencja Biografistyki Polonijnej Polscy prawnicy w świecie (Ramsowo k. Olsztyna, 9-11 września 2011 r.). Referat: Profesor Rafał Taubenschlag na emigracji (1939-1947).
 •  XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa (Kliczków 18-21 września 2008 r.). Referat: Wybory rektora na Uniwersytecie we Lwowie w 1933 r. w świetle nowej ustawy o szkołach akademickich.
 • IV Dni Nauki Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, (Lublin, październik 2007). Referat: Kwestia wyboru Marcelego Chlamtacza na rektora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w 1933 r.
 • Międzynarodowa Konferencja: Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku (Rzeszów 27-28 września 2007 r.). Referat: Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim. W 150 – tą rocznicę urodzin.
 • Konferencja Naukowa Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu (Lublin 13-15 maja 2007 r.).
 • Posiedzenie Komisji Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej (Warszawa 15 marca 2007).
 • IV Міжнароднанауково-методичнаконференція Римське право і сучасність (для п/в складу, Одеська національна юридична академія) 19-20 травня 2006. Referat: Вацлав Осуховський – континуатор традиції львівського осередку римського права у Католицькому люблінському університеті.
 • Ogólnopolski Zjazd Romanistów (Ostróda 16-18 czerwca 2006 r.). Referat: Nauka i nauczanie prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim w pierwszej połowie XX wieku.