O autorze

Prof. nadzw. w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia historyczne ukończył z wyróżnieniem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2000 r. uzyskując Nagrodę Dziekana dla najlepszych absolwentów Wydziału Humanistycznego. Cztery lata później na tej samej uczelni obronił doktorat. W 2015 r. habilitował się w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Autor sześciu wydawnictw książkowych: 

1) Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933), Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2005 (wyd II 2008, wyd III 2012) – jest pierwszą polską naukową monografią traktującą o jednej z największych zbrodni komunistycznych w Europie; 

2) Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Toruń 2008 – przedstawia stosunek II RP do tragedii u wschodniego sąsiada. W niej także opublikowano po raz pierwszy 70 dotąd nieznanych polskich dokumentów archiwalnych traktujących o Wielkim Głodzie na Ukrainie z lat 1932-1933;

3) Współautor i współredaktor publikacji wydanej w trzech wersjach językowych: Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932 – 1933, (praca zbiorowa), Warsaw – Kiev, ss. 648;

4) W świecie stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Słupsk 2013 (ukazała się w wydawnictwie Akademii Pomorskiej 10 grudnia 2013 r.) (Książka została nominowana do Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia); 

5) Afera Rana. Zatrzymanie przez sowiecki kontrwywiad por. Stefana Kasperskiego w świetle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r. , Kraków 2014, ss. 232. Współautorstwo i współredakcja z Piotrem Kołakowskim (ukazała się w wydawnictwie AVALON 29 maja 2014 r.).

6) NOWOŚĆ!!! Czystki i terror na Ukrainie (1934-1938), Toruń 2016, ss. 373 (ukazała się 16 listopada 2016 r. w Wydawnictwie Adam Marszałek).

Publikował również w czołowych czasopismach w kraju i za granicą, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Polityce”, „Więzi”, „Dziejach Najnowszych”, „Ukraińskim Istorycznym Żurnalu”.

Jest autorem scenariusza wystawy „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933, prezentowanej po raz pierwszy w Krakowie przed Wawelem w marcu 2007 r., a następnie w kilkudziesięciu innych miastach Polski. Więcej zob. w zakładce wystawy. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma: „Holodomor Studies”, którego redaktorem i wydawcą są Roman Serbyn i Charles Schlacks (Kanada, USA).„Holodomor Studies” jest pierwszym i jedynym w swoim rodzaju czasopismem poświęconym analizie ukraińskiego ludobójstwa we wszelkich jego aspektach.

Robert Kuśnierz jest dwukrotnym stypendystą Fundacji Lanckorońskich (edycja z 2002 r. i 2005 r.); stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (edycja z 2006 r.) oraz laureatem stypendium dla młodych wyróżniających się naukowców Zostańcie z nami tygodnika „Polityka” (edycja z 2007 r.). W listopadzie 2007 r. prezydent Ukrainy przyznał Autorowi order „Za zasługi” III stopnia za „aktywną działalność społeczną, duży wkład ws. wyświetlenia prawdy o Wielkim Głodzie z lat 1932-1933 na Ukrainie”. Order został odebrany 8 grudnia 2008 r. podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. W roku akademickim 2009/2010 był stypendystą Harvard University (The Eugene and Daymel Shklar Fellowship, Harvard Ukrainian Reaserch Institute). W czerwcu 2010 otrzymał Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dofinansowujące wyjazd na konferencję do Los Angeles. 26 sierpnia 2010 r. Robert Kuśnierz otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla „młodych wybitnych naukowców”19 sierpnia 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał profesorowi R. Kuśnierzowi stypendium w programie „Mobilność Plus” (I edycja) finansujące badania naukowe na Harvard University w latach 2013-2014. W lutym 2016 r. prof. Robert Kuśnierz znalazł się wśród laureatów konkursu w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki – moduł 3.a (Umiędzynarodowienie).  Dzięki przyznanym środkom monografia W świecie stalinowskich zbrodni… zostanie przetłumaczona na język angielski i wydana w Kanadzie.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach ZSRS i państw powstałych po jego rozpadzie ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy; dyplomacji polskiej, wywiadu wojskowego II RP, stosunkach polsko-sowieckich i polsko-ukraińskich.

Żona Renata Wiaderna – Kuśnierz jest adiunktem w  Katedrze Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.