O autorze

Dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP – sowietolog, zajmuje się także dyplomacją i wywiadem wojskowym w II RP.

W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Nagrody, wyróżnienia, stypendia naukowe przyznane przez instytucje zewnętrzne:

2016 – Laureat konkursu w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki pt. Umiędzynarodowienie, Moduł 3a. Dzięki przyznanym środkom książka pt. W świecie stalinowskich zbrodni zostanie przetłumaczona na język angielski i wydana w Kanadzie

2015 – Nominacja do Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia za monografię W świecie stalinowskich zbrodni

2011 – Stypendium w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mobilność Plus” (I edycja) finansujące roczne badania naukowe na Harvard University w latach 2013-2014

2010 – Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie „Stypendia konferencyjne za granicę”, współfinansujące wyjazd na konferencję do Los Angeles

2010 – Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców na lata 2010-2013 (36 miesięcy)

2009 – Stypendium “The Eugene and Daymel Shklar Fellowship”, przyznane przez Harvard University

2007 – Stypendium dla młodych wybitnych naukowców „Zostańcie z nami” tygodnika „Polityka”

2007 – przyznanie ukraińskiego orderu państwowego „Za zasługi III stopnia” za „aktywną działalność społeczną, duży wkład ws. wyświetlenia prawdy o Wielkim Głodzie z lat 1932-1933 na Ukrainie”.

2006 – Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie „Kwerenda”, na badania naukowe w Moskwie i Kijowie

2005 – Stypendium Fundacji Lanckorońskich – przyznane na kwerendę w Kijowie

2002 – Stypendium Fundacji Lanckorońskich – przyznane na kwerendę w Kijowie

 

Nagrody, wyróżnienia, stypendia naukowe przyznane przez uczelnię zatrudniającą:

2017 – Nagroda III stopnia J.M. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku za osiągnięcia naukowe

2015 – Nagroda I stopnia J.M. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

2012 – Wydziałowy Grant Akademii Pomorskiej w Słupsku dla młodych naukowców

2000 – Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie dla najlepszych absolwentów Wydziału

 

Ważniejsze pobyty  naukowe za granicą:

2013-2014 (12 miesięcy) – profesor wizytujący (visiting scholar) na Harvard University (Davis Center for Russian and Eurasian Studies), Cambridge, MA, USA

2013 – wykłady (invited lectures) na University of  Manitoba w Winnipeg oraz University of Alberta w Edmonton.

2009-2010 (4 miesiące) – professor wizytujący na Harvard University (Harvard Ukrainian Research Institute), Cambridge, MA, USA

2010-2015 – Udział w licznych konferencjach, seminariach i sympozjach, m.in. w Cambridge (MA, USA), Bostonie, Kijowie, Los Angeles, Nowym Jorku, Nowym Orleanie, San Antonio, Edmonton, Winnipeg.

 

Popularyzacja nauki:

2007 – opracowanie scenariusza wystawy Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933. Wystawa została zaprezentowana po raz pierwszy w Krakowie przed Wawelem w dniu 5 marca 2007 r. Później była pokazywana w kilkudziesięciu polskich miastach.

2007-2017 – udział w licznych audycjach radiowo-telewizyjnych, m.in. Polskie Radio 24, TVP Historia, TVP 3, Polskie Radio Kielce, Radio Lublin, Polskie Radio Białystok, Polskie Radio Rzeszów, Polskie Radio Koszalin, Voice of America, TV Słupsk

2007-2017 – wywiady dla prasy ogólnokrajowej i lokalnej, m.in. dla „Historia Do Rzeczy””, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Polskiej Agencji Prasowej”, „Katolickiej Agencji Informacyjnej”, „Focus Historia”

2007-2017 – publikacje popularnonaukowe, m.in. w „Polityce”, „Wprost”, „Gazecie Wyborczej”.