Nagrody i stypendia

Stypendia, nagrody, ordery za działalność naukową:

Stypendia naukowe:

1). Stypendium na kwerendę do Kijowa Fundacji im. Lanckorońskich (edycja 2002, pobyt w 2003 r.).

2). Stypendium na kwerendę do Kijowa Fundacji im. Lanckorońskich (edycja 2005, pobyt w 2006 r.).

3). Stypendium na kwerendę do Kijowa i Moskwy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (edycja 2006, pobyt 2007, 2008) w programie Kwerenda.

4). Stypendium tygodnika „Polityka” dla młodych naukowców w akcji „Zostańcie z nami” [„Polityka” nr 40 z 6 października 2007 r.]
5). Stypendium Harvard University: The Eugene and Daymel Shklar Fellowships na rok akademicki 2009/2010.
6). Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dofinansowujące wyjazd na konferencję do Los Angeles (edycja II, wiosna 2010)
8). Wydziałowy Grant Akademii Pomorskiej w Słupsku dla Młodych Naukowców na przeprowadzenie trzytygodniowej kwerendy w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie (wrzesień 2012)
 
9) Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Mobilność Plus” (I edycja) finansujące badania na Harvard University w latach 2013-2014
10) Laureat w konkursie (2016 r.) Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł 3.a (Umiędzynarodowienie). Dzięki środkom monografia W świecie stalinowskich zbrodni… zostanie przetłumaczona na język angielski i wydana w Kanadzie

Order:

11). Ukraiński order „Za zasługi” III stopnia za „aktywną działalność społeczną, duży wkład ws. wyświetlenia prawdy o Wielkim Głodzie z lat 1932-1933 na Ukrainie” przyznany 29 listopada 2007 r. przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Odebrany na Zamku Królewskim w Warszawie 8 grudnia 2008 r.

Zob. Rozporządzenie prezydenta Ukrainy, nr 1169/2007 „W sprawie odznaczenia ukraińskimi nagrodami państwowymi obywateli zagranicznych”.

Nagroda:

11). Nagroda Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie dla najlepszych absolwentów Wydziału – 2000 r.

12). Nagroda I stopnia J.M. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku I Stopnia przyznana 7 X 2015 r. za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Zdjęcia z Gali „Polityki”, odebranie nagrody dla wybitnych młodych naukowców w akcji „Zostańcie z nami”.