Publikacje

a) książki:

Recenzje i artykuły recenzyjne ww. monografii:
 1. Łukasz Jasina, Kilka uwag o najnowszych publikacjach naukowych dotyczących Wielkiego Głodu na Ukrainie, „Biuletyn Ukrainoznawczy” [Przemyśl] 2005, t. 11, s. 235-238.
 2. Jan Skórzyński, Hołodomor – Wielki Głód, „Rzeczpospolita” z 2-3 IX 2006, Zobacz: „Rzeczpospolita”.
 3. Olga Solobozova, Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu 1929-1933, „Zesłaniec” Organ Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2007, Nr 29, s. 120-124.
 4. Алла Атаманенко, [rec.], „Український Історик”[New York-Київ-Львів-Острог-Toronto-Paris], 2008, nr 3-4 (179-180), s. 328-332.
 5.  Beata Świętojańska, [rec.], „Karpacki Przegląd Naukowy” 4/2012, s. 187-190.

b) artykuły w polskich czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych:

 • Walka z religią na Ukrainie w latach trzydziestych, „Więź” [Warszawa] 2004, nr 6, s. 115-125
 • Propaganda radziecka w okresie Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-1933),„Dzieje Najnowsze” [Warszawa] 2004, nr 4, s. 29-46 przedruk
 • Głód na Ukrainie w roku 1933 na łamach prasy, „Res Historica” [Lublin] 2005, t. 21, s. 79-90
 • Likwidacja kułaków jako klasy” na Ukrainie, „Rocznik Chełmski” [2004]-2006, t. 10, s. 205-222
 • Próba kościelnej niezależności. Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (1919-1936),„Więź” 2006, nr 6, s. 107-113
 • Kolektywizacja wsi ukraińskiej i opór chłopów (1929-1931), „Almanach Historyczny” [Kielce] 2006, t. 8, s. 129-155
 • Bolszewicki „spektakl” w Charkowie, czyli proces Związku Wyzwolenia Ukrainy, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2006, t. 10, s. 145-167
 • Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie„Dzieje Najnowsze” 2007, nr 2, 129-159
 • Problematyka głodu w „raju bolszewickim” na łamach lwowskiego „Diła” [w:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski 1918-1989, t. III, red. R.Drozd, Słupsk 2007, s. 7-24
 • Kwestia Wielkiego Głodu w prezydenturze Wiktora Juszczenki, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” [Lublin] 2007 (R. 5), s. 75-79 Zob.tu!
 • Kolektywna konsumpcja” w okresie pierwszej radzieckiej pięciolatki – propaganda a rzeczywistość (Mało znany absurd bolszewicki),„Dzieje Najnowsze” 2008, nr 2, s. 37-48
 • Pogrom kielecki na łamach prasy w Polsce [w:] Wokół pogromu kieleckiego, t. 2, red. L. Bukowski, A. Jankowski, J. Żaryn, Warszawa 2008, s. 132-161
 • Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy,[w:] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowska, Białystok 2008, s. 65-80
 • Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie, [w:] Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 690-703
 • Obraz głodującej wsi ukraińskiej w latach trzydziestych XX w. w dokumentach polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w ZSRR i polskiego wywiadu, „Polska i jej Wschodni Sąsiedzi” [Rzeszów] 2009, s. 64-75
 • Polacy pomagający Żydom w zakładach zbrojeniowych „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej (z materiałów byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach), [w:] „Kto w takich czasach Zydów przechowuje?…” Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, red. A. Namysło, Warszawa 2009, s. 203-207
 • Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój , prawo, idee, red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010.
 • Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937-1938),w: Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, s. 374-403.
 • Afera Rana – wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r.,„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2011, t. XLVI, s. 159-179.
 • Próby interwencji dyplomacji polskiej w obronie prześladowanej Polonii na Ukrainie Sowieckiej w latach trzydziestych XX wieku, “Studia Polonijne” [Lublin] 2011, t. 32, s. 143-168.
 • Pogłodowa wieś ukraińska w polskich raportach wywiadowczych i konsularnych (1934-1937), [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX, Szczecin 2012.
 • Próby skompromitowania oraz werbunku przez sowieckie służby specjalne pracowników polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w latach 30. XX w, [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia,  red. A. Krzak, D. Gibas-Krzak, Szczecin 2012, t. 1, s. 135-148.
 • Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki – wiedza i reakcja polskiej dyplomacji, [w:] Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, red. R. Drozd, T. Sucharski, Słupsk 2012, s. 67-79.
 • Represje wobec konsulatów RP w ZSRR oraz polskie retorsje w 1938 roku,[w:] Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, R. Roguski, Warszawa-Siedlce 2013, s. 17-36.
 • „Maksymalna eksploatacja robotnika”. Ruch stachanowski w ocenach i opiniach polskich dyplomatów i urzędników konsularnych, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1, s. 60-74.
 • Nothilfe – niemiecka pomoc głodującym rodakom w latach 30. XX w. na Sowieckiej Ukrainie, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 4, s. 257-268.
 • Operacja polska NKWD na Ukrainie (1937-1938), „Scripta Historica” 2015, nr 21, s. 171-186.

 

c) artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych:

d) artykuły popularnonaukowe

e) recenzje:

 • Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje, red. Roman Dzwonkowski SAC, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, ss. 286, [rec.] „Studia Polonijne” [Lublin] 2006, t. 27, s. 328-332
 • Голодомор як як генoцид, „Наше Слово” [Warszawa], 22 XI 2009. Rec. Stanisław Kulczycki, Hołodomor. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobójstwo. Problem świadomości, Wrocław 2008.
 • Nikolai Ivnitskii, Golod 1932-1933 v SSSR. Ukraina, Kazakhstan, Severnyi Kavkaz, Povolzhe, Tsentral’no-Chernazemnaia Oblast, Zapadnaia Sibir, Ural,“Sobraniye” Moskva 2009, pp. 287, [rec.] „Holodomor Studies” 2010, nr 2, pp. 262-264.

f) inne:

 • Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933,Kraków 2007, s. 5-7. Wprowadzenie do albumu z Wystawy pod takim samym tytułem, prezentowanej m.in. w Krakowie w dniach od 5 do 26 marca 2007 r.
 • Opracowanie folderu oraz scenariusza ww. wystawy (zdjęcia, podpisy, tekst etc.).