Publications

 

Scholarly publications in Polish:

Books:

Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933), Wydawnictwo Naukowe „GRADO”, Toruń 2005, pp. 336 (2 edition: Toruń 2008, pp. 336)

Reviews of this monograph:

Алла Атаманенко, [rec.], „Український Історик”[New York-Київ-Львів-Острог-Toronto-Paris], 2008, nr 3-4 (179-180), s. 328-332.

Olga Solobozova, Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu 1929-1933Toruń 2005, „Zesłaniec” Organ Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2007, Nr 29, s. 120-124.

Jan Skórzyński, Hołodomor – Wielki Głód, „Rzeczpospolita” z 2-3 IX 2006, Zobacz: „Rzeczpospolita”

Łukasz Jasina, Kilka uwag o najnowszych publikacjach naukowych dotyczących Wielkiego Głodu na Ukrainie, „Biuletyn Ukrainoznawczy” [Przemyśl] 2005, t. 11, s. 235-238.

(ed.) Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Toruń 2008, pp. 205.

Голодомор 1932-1933 в Україні/Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933, (praca zbiorowa, Warszawa-Kijów, 2008, ss. 1218 (co-author, co-editor)

Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932 – 1933, Warsaw-Kiev, pp. 648 (co-author, co-editor)

W świece stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Słupsk 2013, pp. 428.

The book was nominated for the Jerzy Giedroyć Scholarly Award

AFERA RANA. Zatrzymanie przez sowiecki kontrwywiad por. Stefana Kasperskiego w świetle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r. , Kraków 2014, ss. 232. (co-edited with Piotr Kołakowski)

 

Articles:

Walka z religią na Ukrainie w latach trzydziestych, „Więź” [Warsaw] 2004, no 6, pp. 115-125;

Propaganda radziecka w okresie Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-1933), „Dzieje Najnowsze” [Warsaw] 2004, nro4, pp. 29-46; przedruk

Głód na Ukrainie w roku 1933 na łamach prasy, „Res Historica” [Lublin] 2005, vol. 21, pp. 79-90;

„Likwidacja kułaków jako klasy” na Ukrainie, „Rocznik Chełmski” [2004]-2006, vol. 10, pp. 205-222;

Próba kościelnej niezależności. Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (1919-1936), „Więź” 2006, no 6, pp. 107-113;

Kolektywizacja wsi ukraińskiej i opór chłopów (1929-1931), „Almanach Historyczny” [Kielce] 2006, vol. 8, pp. 129-155;

Bolszewicki „spektakl” w Charkowie, czyli proces Związku Wyzwolenia Ukrainy, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2006, vol. 10, pp. 145-167;

Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, „Dzieje Najnowsze” 2007, no 2, pp. 129-159.

Problematyka głodu w „raju bolszewickim” na łamach lwowskiego „Diła” [in:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski, 1918-1989, vol. III, (ed.) R. Drozd, Słupsk 2007, pp. 7-24.

Kwestia Wielkiego Głodu w prezydenturze Wiktora Juszczenki, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” [Lublin] 2007 (vol. 5), pp. 75-79

„Kolektywna konsumpcja” w okresie pierwszej radzieckiej pięciolatki – propaganda a rzeczywistość (Mało znany absurd bolszewicki), „Dzieje Najnowsze” 2008, no 2, pp. 37-48.

Pogrom kielecki na łamach prasy w Polsce [in:] Wokół pogromu kieleckiego, vol. 2, (ed.) L. Bukowski, A. Jankowski, J. Żaryn, Warsaw 2008, pp. 132-161.

Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy, [w:] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, (ed.) J. Sadowska, Białystok 2008, pp. 65-80.

Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie, [in:] Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, (ed.) J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, pp. 690-703.

Obraz głodującej wsi ukraińskiej w latach trzydziestych XX w. w dokumentach polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w ZSRR i polskiego wywiadu, „Polska i jej Wschodni Sąsiedzi” [Rzeszów] 2009, pp. 64-75.

Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków, [in:] Społeczeństwo a władza. Ustrój , prawo, idee, ed. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010.

Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937-1938), [in:] Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, pp. 374-403.

Afera Rana – wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2011, vol. XLVI, pp. 159-179.

Pogłodowa wieś ukraińska w polskich raportach wywiadowczych i konsularnych (1934-1937), w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX, Szczecin 2012.

Próby skompromitowania oraz werbunku przez sowieckie służby specjalne pracowników polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w latach 30. XX w, w: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia, t. I, Szczecin 2012.

Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki – wiedza i reakcja polskiej dyplomacji, w: Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, Słupsk 2012.

 

Publications abroad:

Участь української громадськості Польщі в допомогових та протестаційних акціях проти голодомору в Україні, “Український Історичний Журнал” [Kyiv] 2005, no 2, pp. 131-141.

Львівська українська преса про голодомор в УСРР, “Український Історичний Журнал” 2006, no 3, pp. 199-209.

Документи польської дипломатії про голодомор, “Український Історичний Журнал” 2008, no 6, pp. 196-211.

Голод в Україні 1932-1933 рр. (за документами польських дипломатів), “Архіви України” [Kyiv] 2008, no 3-4, pp. 46-52.

The Question of the Holodomor in Ukraine of 1932-1933 in the Polish diplomatic and intelligence reports, “Holodomor Studies” [Idyllwild, CA, USA] Winter-Spring 2009, no 1, pp. 77-90. Magazine review here! page 9 and 22.

Документи польської дипломатії та розвідки про голодомор, [в:] Голод 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 25-26 вересня 2008 року, Київ 2009.

Unknown Polish Photographs of the Holodomor, „Holodomor Studies” 2010, no2, pp. 249-255.

Невідомі факти з історії репресованих сімей Крушельницьких, Сказинських та Бачинських, “Український Історичний Журнал” 2015, no 1, pp. 57-68.

Popular publications:

Głód potępienia, „Wprost” [Warsaw], no 10, 11 March 2007, pp. 68-71.

Wiosna nie pachniała kwiatami…, „Gazeta Wyborcza”/Kielce, 8-9 Sept. 2007.

Wielki Głód, „Polityka”, no 48, 2 Dec 2007, pp. 100-102.

Великий голод і польсько-українські відносини, „Наше Слово” [Warsaw], 23 Nov. 2008.

Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933, „Mówią Wieki” [Warsaw] 2001, no 1, pp. 6-14.

Nie tylko Pawlik Morozow, „Mówią Wieki” 2005, no 9, pp. 26-30.

Polacy pomagający Żydom w zakładach zbrojeniowych „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej (z materiałów byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach), [in:] „Kto w takich czasach Zydów pzechowuje?…” Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, (ed.) A. Namysło, Warsaw 2009, pp. 203-207.

Hołodomor – Tragedia wsi ukraińskiej w latach 1932-1933, Palestra Świętokrzyska” [Kielce] 2009, no 7-8, pp. 45-47.

Reviews:

Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje, red. Roman Dzwonkowski SAC, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, pp. 286, [rev.] „Studia Polonijne” [Lublin] 2006, vol. 27, pp. 328-332.

Голодомор як як генoцид, „Наше Слово” [Warsaw], 22 XI 2009. Rev. Stanisław Kulczycki, Hołodomor. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobójstwo. Problem świadomości, Wrocław 2008

Nikolai Ivnitskii, Golod 1932-1933 v SSSR. Ukraina, Kazakhstan, Severnyi Kavkaz, Povolzhe, Tsentral’no-Chernazemnaia Oblast, Zapadnaia Sibir, Ural, “Sobraniye” Moskva 2009, pp. 287, [rev.] „Holodomor Studies” 2010, no 2, pp. 262-264