Публикации

Научные публикации опубликованные в Польше:

a) Книги:

 1. Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933), Wydawnictwo Naukowe „GRADO”, Торунь 2005, с. 336 (второе издание: 2008). Рецензии этой монографии:

  Алла Атаманенко, [rec.], „Український Історик”[New York-Київ-Львів-Острог-Toronto-Paris], 2008, nr 3-4 (179-180), s. 328-332.

  Olga Solobozova, Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu 1929-1933, „Zesłaniec” Organ Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2007, Nr 29, s. 120-124.

  Jan Skórzyński, Hołodomor – Wielki Głód, „Rzeczpospolita” z 2-3 Sept. 2006, Zobacz: „Rzeczpospolita”

  Łukasz Jasina, Kilka uwag o najnowszych publikacjach naukowych dotyczących Wielkiego Głodu na Ukrainie, „Biuletyn Ukrainoznawczy” [Przemyśl] 2005,vol. 11, pp. 235-238.

 2. (ред.) Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Торунь 2008, с. 205.
 3. Голодомор 1932-1933 в Україні/Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933, (praca zbiorowa), Warszawa-Kijów, 2008, ss. 1218 (współautorstwo, współredakcja).
 4. Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932 – 1933, (praca zbiorowa), Warsaw – Kiev, ss. 648 (współautorstwo, współredakcja)

б) Статьи:

 1. Walka z religią na Ukrainie w latach trzydziestych, „Więź” [Варшава] 2004, № 6, с. 115-125;
 2. Propaganda radziecka w okresie Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-1933), „Dzieje Najnowsze” [Варшава] 2004, № 4, с. 29-46;
 3. Głód na Ukrainie w roku 1933 na łamach prasy, „Res Historica” [Люблин] 2005, № 21, с. 79-90;
 4. „Likwidacja kułaków jako klasy” na Ukrainie, „Rocznik Chełmski” [2004]-2006, № 10, с. 205-222;
 5. Próba kościelnej niezależności. Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (1919-1936), „Więź” 2006, № 6, с. 107-113;
 6. Kolektywizacja wsi ukraińskiej i opór chłopów (1929-1931), „Almanach Historyczny” [Keльцe] 2006, 8, с. 129-155;
 7. Bolszewicki „spektakl” w Charkowie, czyli proces Związku Wyzwolenia Ukrainy, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2006, № 10, с. 145-167;
 8. Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, „Dzieje Najnowsze” 2007, № 2, с. 129-159.
 9. Problematyka głodu w „raju bolszewickim” na łamach lwowskiego „Diła” [в:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski, 1918-1989, т. III, ред. R. Drozd, Слупск 2007, с. 7-24.
 10. Kwestia Wielkiego Głodu w prezydenturze Wiktora Juszczenki, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” [Люблин] 2007 (т. 5), с. 75-79.
 11. „Kolektywna konsumpcja” w okresie pierwszej radzieckiej pięciolatki – propaganda a rzeczywistość (Mało znany absurd bolszewicki), „Dzieje Najnowsze” 2008, № 2, с. 37-48.
 12. Pogrom kielecki na łamach prasy w Polsce [в:] Wokół pogromu kieleckiego, т. 2, ред. L. Bukowski, A. Jankowski, J. Żaryn, Варшава 2008, с. 132-161.
 13. Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy, [в:] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, ред. J. Sadowska, Белосток 2008, с. 65-80.
 14. Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie, [в:] Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, ред. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Жешув 2008, с. 690-703.
 15. Obraz głodującej wsi ukraińskiej w latach trzydziestych XX w. w dokumentach polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w ZSRR i polskiego wywiadu, „Polska i jej Wschodni Sąsiedzi” [Жешув] 2009, с. 64-75.
 16. Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój , prawo, idee, red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010.
 17. Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937-1938), w: Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, s. 374-403.
 18. Afera Rana – wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2011, t. XLVI, s. 159-179.

 

 1. Зарубежные научные публикации:

 

 1. Участь української громадськості Польщі в допомогових та протестаційних акціях проти голодомору в Україні, “Український Історичний Журнал” [Kиев] 2005, № 2, с. 131-141.
 2. Львівська українська преса про голодомор в УСРР, “Український Історичний Журнал” 2006, № 3, с. 199-209.
 3. Документи польської дипломатії про голодомор, “Український Історичний Журнал” 2008, № 6, с. 196-211.
 4. The Question of the Great Famine in Ukraine of 1932-1933 in Polish diplomatic and intelligence reports, “Holodomor Studies” 2009, № 1, с. 77-90.
 5. Голод в Україні 1932-1933 рр. (за документами польських дипломатів), Архіви України 2008, № 3-4, с. 46-52.
 6. Документи польської дипломатії та розвідки про голодомор, [в:] Голод 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 25-26 вересня 2008 року, Київ 2009.

Популярные публикации:

 1. Głód potępienia, „Wprost” [Варшава] 2007, № 10 от 11 марта, с. 68-71.
 2. Wiosna nie pachniała kwiatami…, „Gazeta Wyborcza”/Kielce от 8-9 сентября 2007
 3. Wielki Głód, „Polityka” [Варшава] 2007, № 48, с. 100-102.
 4. Великий голод і польсько-радянські відносини,Наше Слово” [Варшава], от 23 ноября 2008.
 5. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933, „Mówią Wieki” [Варшава] 2001, № 1, с. 6-14.
 6. Nie tylko Pawlik Morozow, „Mówią Wieki” 2005, № 9, с. 26-30. – on-line
 7. Polacy pomagający Żydom w zakładach zbrojeniowych „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej (z materiałów byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach), [в:] „Kto w takich czasach Zydów pzechowuje?…” Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, ред. A. Namysło, Варшава 2009, с. 203-207.
 8. Hołodomor – Tragedia wsi ukraińskiej w latach 1932-1933,Palestra Świętokrzyska” [Kельце] 2009, № 7-8, с. 45-47.

Рецензии:

1. Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje, ред. Roman Dzwonkowski SAC, Towarzystwo Naukowe KUL, Люблин 2005, pp. 286, [рец.] „Studia Polonijne” [Люблин] 2006, т. 27, с. 328-332.

2. Голодомор як генoцид, [рец. książki Stanisława Kulczyckiego], „Наше Слово” [Warszawa], 22 XI 2009.